Hello world!

Giữa cuộc sống bộn bề, có những thứ ta cần im lặng, nhưng cũng có những thứ cần phải được nói ra, viết ra (nếu thích, bạn có thể dùng từ khác, như nôn/ói/mửa ra). Có thể chẳng để làm gì, chẳng thay đổi được gì, nhưng có thể giúp ta giữ được tiếng nói, […]